Tomorrow's picture: Grey Sun Seething [ http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap970108.html ]