Apollo ASTP crewmen return to Ellington Air Force Base, Houston, Texas